Puhe - EKOAY:n yhteistyötapaaminen 3.10.

Share |

Lauantai 3.10.2020 - Marika NiemiHyvät ystävät,

Kiitos jälleen kutsusta perinteiseen koulutus- ja vaikuttajaseminaariin. Olen iloinen, että saitte järjestettyä tapaamisemme tässä poikkeuksellisessa ajassa.

Lupasin pitää puheenvuoron lautakunnan ajankohtaisista teemoista. Kuten, ehkä olette huomanneet, Espoossa on päästy neuvottelutulokseen kaupungin talouden tasapainottamisohjelmasta. Sopimuksen mukaan talouden tasapainoa haetaan viiden vuoden aikana hidastamalla käyttömenojen ja henkilöstömäärän kasvua, pienentämällä investointikustannuksia, kasvattamalla tuloja sekä myymällä kaupungin omistamia kiinteistöjä ja toimitiloja.

Käyttötaloutta tasapainotetaan 147 miljoonalla eurolla viiden vuoden aikana. Investointikustannuksia pienennetään vähintään 10 prosenttiyksiköllä investointiohjelman laajuutta ja laatua tarkistamalla ja asettamalla 250 miljoonan euron vuosikatto.

Ennen neuvottelutulosta, lautakunta antoi oman, yksimielisen lausuntonsa talousarvioon.

”Lautakunta pitää tärkeänä, että Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa parannetaan suunnitelmallisesti tulevina vuosina. Lautakunta kuitenkin painottaa, ettei lasten ja nuorten palveluita tule heikentää vaan säästötoimet tulee hakea toimintoja uudelleen järjestelemällä, tilojen yhteiskäyttöä lisäämällä sekä naapurikuntien, yritysten ja yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistämällä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta painottaa sitä, ettei opetukseen, avustajapalveluihin ja lukionkurssitarjontaan tule kohdistaa leikkauksia. Lautakunta myös edellyttää, että kolmiportaisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden tarvitsema tuki toteutuu tosiasiallisesti myös oppilaiden lähikouluissa, mikäli lähikouluperiaatetta vahvistetaan nykyisestä.

Lautakunta on myös huolissaan esitetyistä leikkauksista, jotka kohdistuvat taiteen perusopetukseen ja toivoo, ettei lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta leikata.

Tutkitaan mahdollisuus oman äidinkielen opetuksen järjestämiseen erilaisin menetelmin.

Lautakunta tukee monipuolisen varhaiskasvatuksen toteuttamista Espoossa. Yksityisen palvelutuotannon osuutta vahvistetaan palvelusetelin käyttöönotolla sekä yksityisen hoidon tuella. Tämä vähentää kaupungin omaa investointitarvetta varhaiskasvatuksessa. Lautakunta pitää myös tärkeänä kotihoidontuen Espoo-lisän säilyttämistä.

Vaikuttavien säästötoimien aikaansaamiseksi, lautakunta edellyttää virkamiehistöltä vaihtoehtoisia esityksiä tuottavuuden parantamiseksi. Lisäksi lautakunta esittää, että sivistystoimi tiivistää entisestään yhteistyötä tilapalveluiden kanssa, jotta tilakustannukset saadaan nopeasti hallintaan.”

Voimme olla tyytyväisiä, sillä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ääni tuli jälleen kerran kuuluksi. Sillä valtuustoryhmien neuvottelun tuloksena syntyi enemmistön tuki sille, ettei opetukseen kohdisteta leikkauksia, vaikka oikeastaan kaikesta muusta joudutaan säästämään.

Olen erittäin iloinen siitä, että huomattavista taloudellisista paineista, Espoon linja on varmistaa laadukas opetus. Ymmärtänette, että tämä tavoite ei ole mikään itsestään selvyys. Espoo jatkaa kasvuaan ja on hyvin lapsiperhevaltainen kaupunki. Tänä syksynä kouluissa ja lukioissa on yli 1000 oppilasta ja opiskelijaa enemmän kuin vuosi sitten.

Sen lisäksi, että kaupungin kasvun myötä palveluiden tarve nousee, maamme hallituksen linjaukset mm. oppivelvollisuusiän ulottamisesta 18-vuotiaaksi, tulee nostamaan kustannuksia, mutta ei ratkaise niitä ongelmia, joista nuorten opintojen keskeytykset johtuvat. Nämäkin resurssit olisi viisaampaa käyttää oppimisen tukeen ja nuoren elämänhallinnan ohjaukseen.  

Suuri huoli myös kohdistuu suunnitellun sote- ja maakuntauudistuksen rahoitukseen. Jatkossa Espoo osallistuisi entistä merkittävämmällä panostuksella muun Suomen rahoittamiseen. Pelkäämme, etteivät rahat enää riitä velkojen maksuun, rakentamiseen, opetukseen tai kunnan peruspalveluihin. Jo tällä hetkellä Espoon kunnallisveron tuotosta menee vuosittain noin 168 miljoonaa euroa valtionosuuksien tasoitukseen. Sote-lakiehdotuksen laskukaavan mukaan Espoo menettäisi vuosittain noin 26 miljoonaa euroa eli 91 euroa asukasta kohden sellaisia tuloja, jotka eivät liity soteen. Merkittävin osa kohdistuu varhaiskasvatukseen ja opetukseen.

Samalla, kun taloudelta viedään pohja, näillä uudistuksilla heikennetään mahdollisuuksia järjestää palvelut asukaslähtöisesti. Esimerkiksi sote-esitysluonnoksessa oppilashuollon psykologit ja kuraattorit siirretään osaksi sote-organisaatiota. Me koulussa tiedämme, että toimivan oppilashuollon toteutuminen edellyttää, että psykologit ja kuraattorit työskentelevät mahdollisimman lähellä oppilaita ja opettajia, jotta ongelmiin on mahdollista tarttua heti.

Minusta suuntana pitäisi olla hallinnon karsiminen ja päätöksenteon madaltaminen kaikessa julkisen sektorin toiminnassa. On syntynyt liiaksi päätöksenteon portaita, jolloin järkevien ja asiakaslähtöisten ratkaisujen tekeminen on liian jäykkää, liian kaukana asiakkaasta. Minä luotan tekijöihin ja siihen asiantuntemukseen, jota asiakasrajapinnassa työtä tekevillä on. Olen lautakunnan puheenjohtajana peräänkuuluttanut sitä, että kaikessa opetukseen, oppilastyöhön ja koulujen muutoksiin liittyvissä suunnitelmissa, koulujen rehtoreiden ja opettajien tulee olla tiiviinä osana kehittämistyötä. Minusta johdon tehtävä on tukea parhaalla mahdollisella tavalla sitä työtä, jota tehdään asiakkaidemme hyväksi. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa siis lastemme ja nuortemme parhaaksi.

Espoossa, kuten muissakin isoissa kaupungeissa on tilanne, jossa palvelutarpeen ohella investointipaineet kasvavat, mutta valtiovallan päätökset heikentävät taloudellista pohjaa ja siten myös kykyä investoida riittävästi koulu- ja varhaiskasvatuksen tiloihin.

Sivistystoimi tiiviissä yhteistyössä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa on työstänyt esitystä toimitilainvestoinneiksi vuosille 2021-2030. Investointiesitystä hankkeiden ajoitukseksi valmistellaan mm. kaupungin virallisen väestöennusteen perusteella laadittavien asiakasennusteiden ja Tilapalvelut-liikelaitoksen raportoimien peruskorjausten kiireellisyyden perusteella. Hankkeiden ajoitukseen ja laajuuteen vaikuttaa myös investointikatto ja kaupungin kiristyvä taloustilanne. Lausunnossa investointiohjelmaksi, lautakunta esitti huolensa liittyen usean koulun peruskorjauksen siirtämisestä myöhemmäksi.

Yhä tarkemmin tulee arvioida vanhojen tilojen peruskorjauksia ja laajennuksia sekä tilojen käyttötarkoituksen muutoksia. On myös arvioitava mistä tiloista on järkevää luopua kokonaan. Espoossa on toiminnallisesti epätarkoituksenmukaisia, huonokuntoisia tai toiminnan tuottavuutta heikentäviä toimitiloja. Investointitarkastelussa pyritään varmistamaan tarvittavat peruskoulu- ja varhaiskasvatuspaikat lasten ja oppilaiden asuinalueilla sekä terveellinen sisäilma.

Perusopetusta ja varhaiskasvatusta sekä muuta sivistystoimen toimintaa pyritään keskittämään monitoimitaloihin. Kalajärven oppimiskeskus ja Leppävaaran Monikko ovat esimerkkejä investointikustannuksia merkittävästi alentavista hankkeista, joissa yksi rakennushanke korvaa useita erillisiä rakennushankkeita. Myös Espoonlahteen on suunnitteilla päiväkoti, jossa ruotsinkielinen ja suomenkielinen varhaiskasvatus toimivat saman katon alla.

Olen hieman pettynyt siihen, että vasta nyt on herätty tilankäytön järkeistämiseen. Niin kauan kuin muistan (ja se on luottamushenkilöurani osalta hyvin kauan), on asia ollut tapetilla. On traagista, että vasta sitten, kun olemme todellisessa suossa alkaa syntymään luovia ideoita pinnalla pysymiseen.

Minusta on tärkeää, että kaupungin talous saadaan tasapainoon eikä tuleville sukupolville jätetä kohtuutonta velkataakkaa. Tiedostan sen, että osa valtuutetuista on halukas korottamaan kuntaveroa. Ainaisella verojen korottamisella ei näitä ongelmia ratkaista, enkä oikein näe järkevänä tässä muutenkin korkean verotuksen maassa enempää kurjistaa ihmisten kykyä selvitä omasta taloudesta, joka monessa perheessä on muutoinkin tiukka.

Hyvät ystävät, lopuksi haluan kuitenkin todeta, että epävarmassa maailmantilanteessa on tärkeää nähdä valoisaan tulevaisuuteen. Suomen tulevaisuus rakentuu vahvan osaamisen, luovuuden ja ahkeruuden perustalle.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini